Level 17 Level 19
Level 18

learning vacations


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquire
(v) giành được, thu được
breeze
(n) gió nhẹ, thổi nhẹ
broad
rộng
budget
(n) ngân sách
colorful
(adj) đầy màu sắc
content
nội dung
costly
(adj) đắt tiền
cuisine
(n) cách nấu nướng
economical
(adj) tiết kiệm, kinh tế
endeavor
(n) sự cố gắng
enroll
(v) ghi tên, kết nạp
hone
(n) đá mài, (v) mài
ingredient
thành phần
ongoing
liên tục
residential
(adj) dân cư, thuộc về chỗ ở
resort
(n) nơi nghỉ dưỡng
sponsor
(n) người đỡ đầu, chủ công trình
supervision
(n) sự trông nom, sự giám sát
survey
(n) sự khảo sát, sự thăm dò
taste
(n) vị, sự nếm