Level 7 Level 9

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
garden
khu vườn
notice
chú ý
collection
bộ sưu tập
modern
hiện đại
task
nhiệm vụ
this is my vegetable garden
đây là khu vườn rau của tôi
she didn't even notice!
cô ấy thậm chí đã không chú ý!
it's the artist's latest collection
nó là bộ sưu tập gần nhất của nghệ sĩ đó
do you like modern art?
bạn thích nghệ thuật hiện đại không?
that was not a difficult task
nó đã không là một nhiệm vụ khó khăn