Level 27 Level 29

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plane
máy bay
achieve
đạt được
object
vật thể
attitude
thái độ
refer
nói đến
the plane has taken off
máy bay đó đã vừa cất cánh
did you achieve your goal?
bạn đã đạt được mục tiêu của bạn chưa?
it's a collection of objects
nó là một bộ sưu tập những vật thể
I love his positive attitude
tôi yêu thái độ tích cực của anh ấy
are you referring to that article?
bạn đang nói đến bài báo đó à?