Level 13 Level 15

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rich
giàu
dinner
bữa tối
figure
tính toán
vote
phiếu bầu
western
phương Tây
I love being rich and famous
tôi yêu tình trạng giàu và nổi tiếng
I'll talk to you after dinner
tôi sẽ nói với bạn sau bữa tối
I'm trying to figure it out
tôi đang thử tính toán nó ra
they are counting votes
họ đang đếm số lượng những phiếu bầu
it's a critical value of Western society
nó là một giá trị quan trọng của xã hội phương Tây