Level 77 Level 79
Level 78

731 - 740


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you have a girlfriend?
Bạn có bạn gái không?
Do you have a problem?
Bạn có vấn đề à?
Do you have an appointment?
Bạn có hẹn không?
Do you hear that?
Bạn có nghe cái đó không?
Do you know how to get to the Marriott Hotel?
Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
Do you know what this means?
Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
Do you know where I can get a taxi?
Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
Do you know where my glasses are?
Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
Do you like your co-workers?
Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
Do you need anything else?
Bạn còn cần gì nữa không?