Level 54 Level 56
Level 55

501 - 510


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Are you hungry?
Bạn có đói không?
Are you sure?
Bạn chắc không?
Are you working Tomorrow?
Ngày mai bạn có làm việc không?
Business is good.
Việc làm ăn tốt.
Cheers!
Chúc sức khỏe!
Did it snow yesterday?
Trời có tuyết hôm qua không?
Did you get my email?
Bạn có nhận được email của tôi không?
Did you take your medicine?
Bạn đã uống thuốc chưa?
Do you feel better?
Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
Do you go to Florida often?
Bạn có thường đi Florida không?