Level 37 Level 39
Level 38

331 - 340


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Please take off your shoes.
Làm ơn cởi giày ra.
Sorry, I think I have the wrong number.
Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số.
What is the area code?
Mã vùng là bao nhiêu?
What's the name of the company you work for?
Tên của công ty bạn làm việc là gì?
What's wrong?
Có gì không ổn?
What's your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Where can I find a hospital?
Tôi có thể tìm được một bệnh viện ở đâu?
Where's the closest restaurant?
Nhà hàng gần nhất ở đâu?
Where's the pharmacy?
Hiệu thuốc ở đâu?
Who are you?
Bạn là ai?