Level 22 Level 24
Level 23

Week 23 - Alpha Thalassaemia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
autosomal recessive disorder
rối loạn di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể thường
microcytic hypochromic anemia
thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ
hemolytic anemia
thiếu máu tán huyết
clinical phenotype
kiểu hình lâm sàng
clinical variation
sự đa dạng lâm sàng
clinical severity
mức độ nguy hiểm lâm sàng
monogenic gene disorder
rối loạn di truyền đơn gien
hydrops fetalis syndrome
hội chứng phù thai
mean corpuscular hemoglobin
lượng Hb trung bình 1 hồng cầu
mean corpuscular volume
thể tích trung bình 1 hồng cầu
hematological observation
quan sát huyết học
genetic counseling
tư vấn di truyền
intermittent transfusion therapy
liệu pháp truyền máu ngắt quảng
intercurrent illness
bệnh gian phát
asymptomatic
không có triệu chứng
lethal
chết chóc
incidence
tỷ lệ phát sinh hay tỷ lệ mới mắc
prevalence
tỷ lệ hiện mắc, hay tỷ lệ lưu hành
trait
tính trạng
maternal and fetal morbidity
sự chết cả mẹ và con