Level 2
Level 1

Từ vựng thông dụng trong kinh doanh


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an owner
chủ sở hữu
an agent
người đại diện
capital
vốn
an investment
đầu tư
a consumer
người tiêu dùng
commercial
thương mại
an attorney
luật sư
a professional
người đi làm
a customer
khách hàng
global
toàn cầu
a reform
cải cách
a credit
công nợ
an income
thu nhập
an insurance
bảo hiểm
a future
tương lai
to earn
kiếm được (tiền)
to contribute
đóng góp
annual
thường niên
a procedure
quy trình
a chairman
chủ tịch
a document
văn bản
a committee
hội đồng
an exchange
giao lưu
a colleague
đồng nghiệp
an application
ứng dụng, yêu cầu
corporate
tập đoàn
a revenue
thu nhập
to generate
phát sinh
an investor
nhà đầu tư
a profit
lợi nhuận
a fee
chi phí
a debt
món nợ
a bond
cam kết
to employ
thuê ai (làm gì)
a sector
lĩnh vực