Level 18 Level 20
Level 19

Childcare training courses


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
childcare training courses
các khóa học chăm sóc con cái
compulsory childcare training
việc học chăm sóc con cái bắt buộc
be against sth
không đồng tình với cái gì
bring up children
nuôi nấng con cái
in different circumstances
ở trong những hoàn cảnh khác nhau
have different views on sth
có những quan điểm khác nhau về cái gì
religious beliefs
tín ngưỡng tôn giáo
most importantly
quan trọng nhất là
seek advice from sb
tìm kiếm lời khuyên từ ai
a multitude of reference books
rất nhiều sách tham khảo
offer childcare advice and courses
cung cấp những lời khuyên và khóa học chăm sóc trẻ con
see no reason why
không thấy có lý do chính đáng để làm gì