Level 17 Level 19
Level 18

Boarding schools vs. Day schools


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
decide on sth
quyết định cái gì
educational path
con đường học vấn
offer sth
cung cấp cái gì
super extra-curricular activities
cung cấp những hoạt động ngoại khóa tuyệt vời
have a responsibility to do sth
có trách nhiệm làm gì
keep children busy in their downtime
giữ cho bọn trẻ bận rộn trong thời gian rảnh rối
have enormous opportunities
có rất nhiều cơ hội
get involved in new hobbies
tham gia vào các thói quen mới
develop non-academic skills
phát triển các kỹ năng không liên quan đến học thuật
valuable for the real world
có giá trị/lợi cho cuộc sống thực tại
foster independence
thúc đẩy tính độc lập
cultivate self-reliance
nuôi dưỡng sự tự chủ
make the transition from school to life at university
tạo một sự chuyển dịch từ cuộc sống cấp 3 sang cuộc sống bậc đại học
equip them with the independence
trang bị cho họ sự độc lập
leave the education system altogether
rời khỏi hệ thống giáo dục hoàn toàn
feel involved in their children's upbringing
cảm thấy có liên quan hơn đến việc nuôi dạy con cái
take responsibility for sth
nhận trách nhiệm cho cái gì
retain control over sth
nắm quyền kiểm soát cái gì
the vital years of their lives
những năm bản lề
miss out on their childhood
bị lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ thời thơ ấu
save money for holiidays, food and clothes
tiết kiệm tiền cho các kỳ nghỉ, thức ăn và quần áo
improve their general quality of life
cải thiện chất lượng cuộc sống
decide for themselves
tự quyết định cho bản thân