Level 16 Level 18
Level 17

Course books vs. the Internet


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to coexist and supplement each other
cùng tồn tại và bổ sung lẫn nhau
curriculum
chương trình học
pedagogical experts
experts in education and teaching
syllabus
nội dung môn học
formal examinations
kiểm tra chính thống
continuous assessment
đánh giá liên tục
academic achievement
thành tựu học tập
further education
giáo dục bổ túc
higher education
bậc đại học trở lên
group work
làm việc nhóm
teacher-led lessons
tiết học do giáo viên dẫn dắt
autonomous learning
tự do học tập, nghiên cứu
study skills
kỹ năng học tập
to synthesize sources
tổng hợp tài nguyên
rote-learning
learning by repetition and memorizing items
to supplement
bổ sung
to assimilate knowledge
hấp thu kiến thức
guided learning
học dưới sự giám sát và hướng dẫn của giáo viên
data-gathering
thu thập thông tin
distance learning
giáo dục từ xa
self-study
tự học
to discriminate between sources
chọn lọc giữa các tài nguyên
to sift information
loại bỏ thông tin không mong muốn, thông tin ko có tác dụng
to marshal facts
thu thập bằng chứng để ủng hộ cho một ý tưởng
an integral part of the syllabus
phần quan trọng của nội dung môn học
to work/study under supervision
làm việc/học tập dưới sự giám sát
with the comfort of their own home
với sự thoải mái như ở nhà
to demand a flexible study timetable
đòi hỏi một thời khóa biểu linh động
designated course books
sách giáo khoa được chỉ định
in a timely manner
liên tục
claim its crucial place in education
khẳng định vị trí quan trọng trong giáo dục
educators
nhà làm giáo dục
coexist
cùng tồn tại
supplement each other
bổ sung lẫn nhau
systematic
có hệ thống
up to the highest standards
có tiêu chuẩn cao nhất
facilitate students in achieving autonomous learning
hỗ trợ sinh viên trong việc đạt được cái sự tự chủ trong học tập
reduce their reliance on their teachers
giảm sự phụ thuộc vào giáo viên
teach students study skills
dạy cho sinh viên các kỹ năng học tập
independent research
độc lập trong nghiên cứu
synthesizing sources
tổng hợp nguồn tài nguyên học tập
adapt/acclimatize to tertiary education
thích nghi với bậc học đại học
course plans
kế hoạch học tập
keep track of their teaching and study progress
theo dõi tiến độ dạy và học
accommodate teachers with continuous assessment
hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá liên tục học sinh
standardized tests
các bài thi tiêu chuẩn hóa
academic results
kết quả học tập
misleading
có tính lừa lọc