Level 2
Level 1

Vowel - Nguyên âm


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cup luck
ʌ | kʌp | lʌk |
arm father
ɑ: | ɑːm | ˈfɑːð.ə |
cat black
æ | kæt | blæk |
met bed
e | met | bed |
away cinema
ə | ə.ˈweɪ | ˈsɪ.nə.mə |
turn learn
ɜ: | tɜːn | lɜːn |
hit sitting
ɪ | hɪt | ˈsɪt.ɪŋ |
see heat
i: | ˈsiː | hiːt |
hot rock
ɒ | hɒt | rɒk
call four
ɔ: | kɔːl | fɔː |
put could
ʊ | ˈpʊt | kʊd |
blue
bluː
five eye
aɪ | faɪv | aɪ |
now out
aʊ | naʊ | ˈaʊt |
say eight
eɪ | ˈseɪ | eɪt |
go home
əʊ | ɡəʊ | həʊm |
boy
ˌbɔi |
where air
eə | weə | eə |
near here
ɪə | nɪə | hɪə |
pure tourist
ʊə | pjʊə | ˈtʊə.rɪst |