Level 74
Level 75

Museums


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It takes four years to acquire the skills.
Nó mất 4 năm để có được những kỹ năng đó.
admire
hâm mộ, chiêm ngưỡng
collection
sự thu thập; bộ sưu tập
criticism
sự phê bình
criticize
phê bình
I can't express my feelings.
Tôi không thể bày tỏ những cảm xúc của mình.
fashion
thời trang
my leisure time
thời gian rảnh rỗi của tôi
She never responded to his letter.
Cô ấy đã không bao giờ trả lời thư của anh ấy.
a positive response
một sự hưởng ứng tích cực
specialize
(+ in) chuyên về
specialist
chuyên gia