Level 7 Level 9
Level 8

level 8


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
call for
đòi hỏi, bắt buộc phải
team member
các thành viên trong nhóm
be hopeful about something
tin tưởng, có hi vọng về điều gì
growth rate
tốc độ tăng trưởng
economic recession
cuộc suy thoái kinh tế
establish a policy
ra một chính sách, quyết sách
be driven by
được thúc đẩy bởi
policy advisor for Africa
cố vấn chính sách cho châu Phi
mineral wealth
sự giàu có tài nguyên khoáng sản
be rich with
giàu có về điều gì