Level 1 Level 3
Level 2

level 2


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appear to inf
hình như, dường như
resell
bán lại
local government
chính quyền địa phương
economic numbers
số liệu kinh tế
financial market
thị trường tài chính
celebrate something
ăn mừng chuyện gì
the Federal Reserve System
cục dự trữ liên bang
bond buying program
chương trình mua trái phiếu
financial help
trợ giúp tài chính
the top universities
những trường đại học hàng đầu