Level 2 Level 4
Level 3

Lesson 3


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alter
thay đổi
anticipate
liệu trước, lường trước
conform (+to)
thích nghi với
conformity ( with; to)
sự tuân theo
detect
tìm ra, khám phá
intensify
tăng cường, làm mãnh liệt, sâu sắc
intensive
sâu sắc, chuyên sâu
intense
mãnh liệt, dữ dội
intolerable
quá quắt,không thể chấp nhận được
propose
đề xuất, đưa ra
proposal (for sth/ doing sth/ to do sth )
dự kiến, kế hoạch
vital
quan trọng, tràn đầy sức sống