Level 24 Level 26
Level 25

Lesson 26


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hỗn độn
chaotic
tiêu biểu
characteristic
gây tranh cãi
controversial
là ví dụ điển hình
exemplify
mẫu mực
exemplary
giải thích
interpret
hợp pháp, sát thực
legitimate
sát thực
legitimacy
riêng biệt
particular
lộng lẫy, rực rỡ, hớn hở
radiant
đỉnh, ngọn
ridge
đỉnh, ngọn ( núi, sông, mái nhà)
crest
kéo dài qua
span
tự ý, tự phát
spontaneous
tuôn ra
stream
nổi bật, đáng chú ý
striking
thích hợp, thích đáng
aptly
sự biểu hiện, minh họa
demonstration
yếu tố, thành phần
ingredients
vô tình
involuntarily
sự kì diệu
marvel
đáng kể
measurable
vừa phải, có chừng mực
moderate
kì quặc
odd
duy trì liên tục
sustain
sự tổng hợp
synthesis
rõ ràng, rành rành
tangible
chặt chẽ, khít
tightly
cụ thể
concrete