Level 1 Level 3
Level 2

Lession 2


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advent
sự đến, sự tới của một việc gì quan trọng
advantageous
thuận lợi, có lợi
agile
linh động, linh hoạt
agility
sự nhanh nhẹn, lanh lợi
albeit
mặc dù, cho dù
celebrated
nổi tiếng
contemporary
hiện tại, đương thời
distribute
phân bố, phân phối, phân phát
energetic
mạnh mẽ, đầy nghị lực, đầy sinh lực
frail
mỏng manh, yếu đuối
refine
tinh chế, làm cho tinh khiết