Level 6 Level 8
Level 7

Part 07


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
that sounds
nghe có vẻ (phỏng đoán)
you're not allowed to do something
không được phép làm việc gì đó
despite something
mặc dù (không chịu ảnh hưởng bởi điều gì)
as a result
bởi vậy, do đó
Do you know where Mr. Smith is?
Anh có biết ông Smith ở đâu không?
sorry to interrupt
xin lỗi vì đã ngắt lời
in good condition / in perfect condition
chưa hỏng (vẫn như mới)
he just stepped out
anh ấy vừa mới chạy ra ngoài
I'll put you through
chuyển điện thoại (nối máy)
There's been a delay
Dùng khi muốn nói việc gì đó đã bị trễ (không đúng kế hoạch)
for good
vĩnh cửu, vĩnh viễn
hear from someone
nghe thông tin từ ai đó