Level 5 Level 7
Level 6

Tôi Thích Như Thế!


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a drink
đồ uống
we're
chúng ta là; chúng tôi là
they're
họ là
favourite
ưa thích
this
cái này; đây
that
cái kia; đó
all
tất cả
actually
thực ra
he likes coffee
anh ấy thích cà phê
he doesn't like fish
anh ấy không thích cá
she doesn't like coffee or tea
cô ấy không thích cà phê hay trà
there is no food
không có thức ăn
is there any soup?
có bất kì súp gì không?
they're my favourite
họ là những người ưa thích của tôi
coffee is my favourite drink
cà phê là đồ uống ưa thích của tôi
I actually like it
tôi thực ra thích cái đó
this is delicious
cái này ngon
what's that?
cái kia là cái gì?
of course he likes salad
tất nhiên là anh ấy thích xa lát