Level 59 Level 61
Level 60

Từ vựng (30)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
much
nhiều (không đếm đươc)
time
thời gian, thì giờ, lần
sugar bowl
lọ đường, bình đựng đường, chén đường
bowl
bát, chén, tô
plenty
sự có nhiều, hoàn toàn
petrol
xăng, dầu xăng, dầu mỏ
got
đã nhận được (quá khứ của get)
hen
gà mái
a lot of / lots of
nhiều
so much
rất nhiều (không đếm được)
mistake
lỗi, nhầm lẫn, sai sót
too much
quá nhiều (không đếm được)