Level 58 Level 60
Level 59

Viết câu tiếng Anh phần câu hỏi


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What is on the table?
Cái gì ở trên cái bàn?
Where are you going?
Bạn đang đi đâu?
What are you doing?
Bạn đang làm gì?
What do you want?
Bạn muốn gì?
How many exercises have you done today?
Có bao nhiêu bài tập bạn đã làm hôm nay?
Who is in the dining room?
Ai đang ở trong phòng ăn?
How many of these are mine?
Có bao nhiêu trong những cái này là của tôi?
Where did you go last night?
Bạn đã đi đâu vào tối qua?
Which foot have you hurt?
Bạn bị thương ở bàn chân nào?
Which of the two girls is your sister?
Ai trong số hai cô gái này là chị em gái của bạn?
Which of these two hats is mine?
Cái nào trong số hai cái mũ này là của tôi?
What are you thinking about?
Bạn đang nghĩ về cái gì?
Who told you to do that?
Ai đã nói cho bạn làm điều đó
How many fish did you catch?
Có bao nhiêu cá bạn đã câu được?