Level 39 Level 41
Level 40

Viết câu tiếng Anh dạng so sánh 1


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Aren't you as strong as your brother?
Bạn có khỏe bằng anh trai của bạn không?
English is less difficult than Russian
Tiếng Anh không khó bằng tiếng Nga
English is not difficult as Vietnamese
Tiếng Anh không khó bằng tiếng Việt Nam
He is cleverer than I thought he was
Anh ta thông minh hơn tôi nghĩ
Mai is taller than Minh
Mai cao hơn Minh
English is more difficult than Vietnamese
Tiếng Anh thì khó hơn tiếng Việt Nam
Days are getting shorter and shorter
Các ngày đang trở nên càng ngày càng ngắn đi
Our lessons become more and more difficult
Các bài học của chúng tôi trở nên ngày càng khó khăn hơn
The weather is getting colder and colder
Thời tiết đang trở nên ngày càng lạnh hơn
In the Autumn, the days grow shorter and shorter and the nights longer and longer
Vào mùa Thu, các ngày dần dần trở nên ngày càng ngắn hơn và đêm ngày càng dài hơn
The story seems more and more interesting
Câu chuyện dường như ngày càng thú vị hơn