Level 37 Level 39
Level 38

Viết câu tiếng Anh 18


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The sun keeps us warm
Mặt trời giữ cho chúng ta ấm
This doesn't make me happy
Điều này không làm cho tôi vui sướng
We should do everything to help the poor
Chúng ta nên làm mọi thứ để giúp đỡ người nghèo
The old and the sick should be looked after
Những người già và người ốm nên được chăm sóc
A blind man is unhappy
Một người đàn ông mù không hạnh phúc
The blind are unhappy
Những người mù thì không hạnh phúc
Nam is as tall as Minh
Nam cao bằng Minh
Is Nam as tall as Minh?
Nam có cao bằng Minh không?
Nam isn't as tall as Mai
Nam không cao bằng Mai