Level 33 Level 35
Level 34

Viết câu tiếng Anh 16


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The Second World War
Chiến tranh thế giới thứ hai (Thế chiến thứ hai)
When the Second World War was over, the United States was a great power in the world
Khi thế chiến thứ hai kết thúc, Hoa Kỳ đã là một cường quốc trên thế giới
The best student in this class
Người sinh viên giỏi nhất trong lớp này
This is a new car
Đây là một chiếc xe hơi mới
It was a hot day
Đó là một ngày nóng
Nam will become a good worker
Nam sẽ trở thành một người công nhân giỏi
A river two hundred kilometers long
Một con sông dài hai trăm kilômét
A road fifty feet wide
Một con đường rộng năm mươi bộ