Level 31 Level 33
Level 32

Viết câu tiếng Anh 15


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We learn history
Chúng tôi học lịch sử
We learn the history of Greece
Chúng tôi học lịch sử Hy Lạp
She can speak English well
Cô ấy có thể nói tiếng Anh tốt
I like green
Tôi thích màu xanh lá
I like the green of your dress
Tôi thích màu xanh lá của chiếc đầm của bạn
Books are my best friends
Sách là những người bạn tốt nhất của tôi
The books on the table are mine
Những cuốn sách ở trên bàn là của tôi
Don't ask me to go to church!
Đừng bảo tôi đi nhà thờ!
I just want to go home to go to bed
Tôi chỉ muốn về nhà để đi ngủ
The Paris Agreement
Hiệp định Paris