Level 13 Level 15
Level 14

Viết câu tiếng Anh (7)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He is running fast
Anh ấy đang chạy nhanh
He is running now
Bây giờ anh ấy đang chạy
They walked to the station
Họ đã đi bộ tới nhà ga
They walked yesterday
Họ đã đi bộ vào hôm qua
My father is working today
Hôm nay cha tôi đang làm việc
My father is working in the garden
Cha tôi đang làm việc trong vườn
I saw many children in the street
Tôi đã nhìn thấy nhiều trẻ con trên đường phố
I saw many children last week
Tôi đã nhìn thấy nhiều trẻ con vào tuần trước
You cannot play football here
Bạn không thể chơi đá banh ở đây
You cannot play football everyday
Bạn không thể chơi đá banh mỗi ngày