Level 29
Level 30

Thành ngữ hay gặp level 3


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pros and cons
lợi và hại
once in a blue moon
hiếm khi
call it a day
quyết định tạm ngưng làm việc gì
day in day out
ngày này sang ngày khác
for a rainy day
để dành phòng khi túng thiếu
any minute
sắp sửa=very soon
at times
thi thoảng
live from hand to mouth
sống kiểu tay làm hàm nhai
needless to say
không cần nói---> chỉ một sự việc gì đó đã được hiểu rồi, biết rồi
go according to plan
diễn ra theo đúng kế hoặc
in no time
rất nhanh, sớm
put sth on the market
cố gắng bán một thứ gì đó
hustle and bustle
náo nhiệt, sôi nổi
have the courage of your convictions
tiếp tục làm những gì mà bản thân mình cho rằng đúng dù cho người khác nghĩ gì
on the tip of one's tongue
nằm trên đầu lưỡi của ai---->biết nhưng không nhớ ra được
have butterflies in your stomach
có mấy con bướm trong dạ--->lo lắng, bồn chồn
turn a blind eye to sth
vờ như không thấy
see the back of sth/sb
thấy cái lưng/mặt sau của ai/cái gì ---> tống khứ ai đó hoặc cái gì đó
stab sb in the back
đâm sau lưng ai
keep one's fingers crossed
chúc may mắn