Level 22 Level 24
Level 23

Vocab level 10


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prescribe
kê đơn
indigenous
bản xứ
supernatural
siêu nhiên
balcony
ban công
cognitive
(thuộc) nhận thức
obstinate
bướng bỉnh
peasant
nông dân
persuasive
có sức thuyết phục
workshop
xưởng
sculpture
thuật điêu khắc
execute
thực hiện theo kế hoạch
ascribe
quy cho, đỗ lỗi cho
astonishing
đáng ngạc nhiên
bombardment
sự ném bóm, bắn phá
armored
bọc sắt
bronze
đồng thiết
apprentice
người học nghề
slender
mảnh khảnh
immortal
bất diệt, bất tử
mutation
đột biến