Level 19 Level 21
Level 20

Vocab level 7


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
planet
hành tinh
diameter
đường kính
artificial
nhân tạo
astronomer
nhà thiên văn học
spacecraft
tàu vũ trụ
telescope
kính thiên văn
astronaut
phi hàn gia
orbit
quỹ đạo
comet
sao chổi
collide
va chạm
cosmos
vũ trụ(như môt hệ thống có trật tự khác với từ universe)
numerous
nhiều, vô số
invest
đầu tư
essential
thiết yếu, quan trọng
promotion
thăng chức
commission
tiền hoa hồng
evoke
gợi lên
positive
tích cực
negative
tiêu cực
wealthy
giàu có