Level 2 Level 4
Level 3

Office


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accounting software
phần mềm kế toán
adopt
làm theo, áp dụng
answering machine
máy trả lời điện thoại
be tied up
kẹt giấy
binding machine
máy dán
business card
danh thiếp
calculator
máy tính
card reader
máy đọc thẻ
cartridge
hộp mực in
colleague
đồng nghiệp
come to standstill
dừng lại
connect
kết nối
copy machine
máy copy
cordless phone
điện thoại cầm tay
disconnect
mất kết nối
drawing table
bàn vẽ
duplicate
nhân bản
equipment
thiết bị
facility
bộ phận
return fly
bay về
filing cabinet
tủ đựng tài liệu
fill out the form
điền vào mẫu đơn
flier
tờ rơi
form letter
thư mẫu
handbook
sổ tay
information packet
lô thông tin
install
cài đặt
inventory control system
hệ thống kiểm soát kiểm kê
maintenance
bảo trì
material
tài liệu
organizer
người tổ chức
out of order
không dùng được
out of paper
hết giấy
outdated
hết đát
overheat
quá nóng
paperweight
cái chặn giấy
power line
đường dây điện
projector
máy chiếu
shredder
máy hủy tài liêu
spreadsheet
bảng tính điện tử (excel)
stationary
văn phòng phẩm
stock the drawer
lưu vào ngăn kéo
storage cabinet
tủ lưu trữ
supply
cung cấp
supply room
phòng cung ứng
typewriter
máy chữ
update
cập nhật