Level 23 Level 25
Level 24

691-720


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Are you DUMB? Why don’t you answer me?
Anh câm à? Sao không trả lời tôi?
She’s been totally DEAF since birth.
Cô ta bị điếc từ lúc mới sinh.
You should AVAIL yourself OF every opportunity to speak English.
Anh nên tận dụng cơ hội để nói tiếng Anh.
We FIND it DIFFICULT TO learn English.
Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó.
The database allows you to ACCESS the sales figures in a number of ways.
Cơ sở dữ liệu này cho phép bạn truy cập doanh số bán hàng theo vài cách.
Come and HELP me lift this box.
Đến giúp tôi nhấc cái hộp này đi.
The press HAVE already started to dig.
Báo chí đã bắt đầu moi móc thông tin rồi.
I need to ACCESS THE internet right now.
Tôi cần truy cập mạng ngây bây giờ.
I shall never forget the KINDNESS of the nursing staff.
Tôi sẽ không bao giờ quên sự ân cần của đội ngũ y tá.
If you don’t UNDERSTAND, just put your hand up.
Nếu em không hiểu thì chỉ cần giơ tay lên.
Let me SPEAK frankly.
Để tôi nói thật lòng nhé.
We believe that DISABLED PEOPLE should have the same opportunities as everyone else.
Chúng tôi nghĩ là những người khuyết tật nên có được những cơ hội giống với tất cả mọi người khác.
Mr. Jones is DISCRIMINATED AGAINST because of his age.
Ông Jones bị phân biệt đối xử vì tuổi tác.
You SHOULD NOT DO cheesy actions on the first date.
Bạn không nên có những hành động ngớ ngẩn trong lần hẹn đầu tiên.
She's so TALENTED that her success can only BE a question of time.
Cô ấy rất có tài, nên thành công chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
They won't lend us any more money.
Họ sẽ không cho chúng ta mượn thêm tiền nữa.
I WANT TO see her again.
Tôi muốn gặp lại bà ta.
Most travel agents do not DEAL directly WITH these companies.
Đa số các đại lý du lịch không làm ăn trực tiếp với những công ty này.
He is RUDE to me at every opportunity.
Lúc nào anh ta cũng cư xử thô lỗ với tôi.
Winners are DYNAMIC PEOPLE who like to influence others and take control of situation.
Những người chiến thắng là những người năng nổ, họ thích gây ảnh hưởng đến những người khác
So what do you look for in your ideal WORKING ENVIRONMENT?
Vậy anh tìm gì trong môi trường làm việc lý tưởng của anh?
Computerization ENABLEs us TO cut production costs by half.
Vi tính hóa cho chúng ta cơ hội/ khả năng cắt giảm phân nửa chi phí.
Her eyes shone with HAPPINESS.
Mắt cô ấy toả sáng niềm hạnh phúc.
What's the secret of your SUCCESS?
Bí quyết thành công của anh là gì?
POSITIVE ATTITUDE brings optimism and motivates toward success.
Thái độ tích cực mang đến sự lạc quan và làm động lực hướng đến sự chiến thắng.
Perhaps one of the most important benefits of POSITIVE THINKING is its ability to change the way you
Có lẽ một trong những lợi ích của suy nghĩ tích cực đó là nó có khả năng làm thay đổi cách bạn nhìn nhận
I DRIVE my son TO his school everyday.
Tôi đưa con trai đến trường mỗi ngày.
It’s sometimes hard to MAINTAIN the right balance between your work and your home life.
Có đôi khi rất khó để duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình của bạn.
One of THE MOST POWERFUL WEAPONS in THE world is understanding.
Một trong những vũ khí mạnh nhất trên thế giới là sự hiểu biết.
The power of POSITIVE THINKING is vital for achieving success.
Sức mạnh của suy nghĩ tích cực rất quan trọng để đạt được sự thành công.