Level 20 Level 22
Level 21

601-630


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It COULD BE an apple.
Đó có thể là một trái táo.
IT WOULD BE GOOD IF you could send those plans to my office.
Thật tốt biết mấy nếu ông có thể gửi những bản kế hoạch này đến văn phòng của tôi.
We didn't give the baby a MIDDLE NAME.
Chúng tôi không đặt tên lót cho cháu bé.
His GIVEN NAME is Thomas.
Tên của anh ấy là Thomas.
In Vietnam, the FAMILY NAME goes first, the personal NAME is the last.
Ở Việt Nam, tên họ đi trước, tên người đi sau.
I HAVE three children.
Tôi có ba đứa con.
Could you give me your FULL NAME, please?
Vui lòng cho tôi biết họ tên đầy đủ của anh.
Kitty was her NICKNAME when she was a little girl.
Mèo con là biệt danh của cô ấy khi cô còn là một bé gái.
He is LEFT-HANDED.
Anh ấy là người thuận tay trái.
We're not ready to START A FAMILY.
Chúng tôi chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc sống gia đình.
Nothing could BE more IMPORTANT to me than my family.
Không có gì quan trọng với tôi bằng gia đình.
It is IMPORTANT TO learn English.
Học tiếng Anh là rất quan trọng.
I THINK that I'm dizzy.
Tôi nghĩ mình bị hoa mắt.
Their father is very OLD-FASHIONED. His word is law in their house.
Cha của họ là người rất cổ hủ. Lời của ông ấy là mệnh lệnh trong nhà.
They are FOLLOWERS of the Buddhism.
Họ là những người theo Đạo Phật.
Viet Nam has A DIVERSE MIX OF culture.
Việt Nam có một sự hòa trộn phong phú về văn hóa.
They don’t HAVE any children.
Họ không có đứa con nào.
She has just the right MIX OF youth and experience.
Cô ta có sự hòa hợp đúng đắn giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm.
There are A LARGE NUMBER OF people who are turning to this business due to good money it offers.
Một lượng lớn người sẽ nhảy vào ngành kinh doanh này vì khoản tiền tốt mà nó mang lại.
My younger sister will GIVE BIRTH TO a baby on July 20.
Em gái tôi sẽ sinh em bé vào ngày 20 tháng 7.
What's THE first thing that's going to happen after you WIN THE LOTTERY?
Điều gì sẽ xảy ra đầu tiên sau khi bạn trúng xổ số?
When last did you WIN something?
Lần cuối cùng bạn thắng một cái gì đó khi nào?
I THINK that he loves you.
Tôi nghĩ rằng anh ta yêu em đấy.
CEOs are RESPONSIBLE for strategic decisions.
Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm cho những quyết định chiến lược.
I'm LEARNing TO play the piano.
Tôi đang học chơi đàn piano.
Let me PAY FOR lunch.
Để tôi trả bữa trưa.
I will SAVE money.
Tôi sẽ tiết kiệm tiền.
I WANT some chocolate.
Con muốn một ít sô cô la.
THE SECOND I ​saw him, I ​knew he was going to be a ​star.
Ngay khi thấy anh ta, tôi đã biết anh ta sẽ trở thành một ngôi sao.
We've lived here SINCE 2006.
Chúng tôi đã sống ở đây từ năm 2006.