Level 6 Level 8
Level 7

Day 13&14


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seek
tìm kiếm
detail
trình bày chi tiết, cụ thể
recruit
tuyển dụng
retain
(vẫn) giữ lại
attend
tham dự
expire
hết hạn sử dụng, hết hiệu lực
contain
có chứa, bao gồm (cái gì)
indicate
biểu lộ, biểu thị, tỏ ra
recommend
khuyên, đề cử, giới thiệu (người/ vật gì đó)
forward
(thư) gửi tiếp (đến địa chỉ mới)
demonstrate
chứng tỏ, chỉ ra, chứng minh
emerge
xuất hiện, nổi lên
develop
phát triển, triển khai, xây dựng
exceed
vượt quá
guarantee
bảo đảm, cam kết
record
lưu lại, ghi chép lại
regain
thu hồi lại, lấy lại
display
trưng bày
announce
thông báo, tuyên bố
welcome
chào đón