Level 2
Level 1

Day 1&2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
subscriber
người đăng ký/ đặt mua
appointment
cuộc hẹn
concern
mối quan tâm
result
kết quả
expense
chi phí
practice
thói quen, thông lệ
precaution
sự đề phòng
right
quyền hành
obligation
nghĩa vụ, bổn phận
facility
cơ sở vật chất (ở dạng số nhiều)
advantage
lợi thế
apology
lời xin lỗi
policy
chính sách, cách xử sự
replacement
sự thay thế
invitation
lời mời
receipt
biên lai thu tiền
review
sự xem xét, đánh giá lại
technician
kĩ thuật viên
record
sổ ghi chép, hồ sơ
challenge
thách thức, thử thách