Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
90 từ/mẫu câu để học
to reckon
tính toán; để tính
the recognition
sự công nhận; sự thừa nhận
to recommend
để khuyên; khuyên
a record
một bản ghi chép
a recording
một bản ghi âm
to recover
để hồi phục; hồi phục
to reduce
giảm
a reduction
một sự giảm bớt
to refer to
đề cập đến
to reference
tham khảo
to reflect
phản chiếu
a reform
cải cách
a refrigerator
một tủ lạnh
a refusal
một pha từ chối
the refuse
sự từ chối
to regard
coi trọng
regarding
về ...(về + một vấn đề nào đó)
a region
một khu vực; thuộc về một khu vực
regional
vùng; khu vực
to register
đăng ký
to regret
hối tiếc
regular
thường xuyên
regularly
thường xuyên
a regulation
một quy định
a reject
một từ chối
to relate
liên quan
to be related to
liên quan đến
a relation
một quan hệ
a relationship
một mối quan hệ; mối quan hệ
relative
người thân
relatively
tương đối
to relax
để thư giãn; thư giãn
relaxed
thoải mái
relaxing
thư giãn
to release
để thả; thả
relevant
liên quan
a relief
một sự nhẹ nhõm
religion
tôn giáo
religious
thuộc về tôn giáo
to rely on
dựa vào
to remain
còn lại; để ở lại
remaining
còn lại
the remains
phần còn lại; những di tích
to remark
nhận xét
remarkable
đáng chú ý; đáng được nhắc đến
remarkably
đáng chú ý
to remember
nhớ; để nhớ
to remind
để nhắc nhở; nhắc nhở
remote
xa xôi
the removal
sự loại bỏ
to remove
loại bỏ; để loại bỏ
to rent
thuê
to repair
sửa chữa; tu bổ
to repeat
lặp lại; để lặp lại
repeated
lặp lại
repeatedly
lặp đi lặp lại
to replace
để thay thế; thay thế
a reply
một câu trả lời
a report
một bản báo cáo; bản báo cáo
to represent
đại diện
a representative
một đại diện
to reproduce
tái tạo
the reputation
danh tiếng
to request
yêu cầu
to require
để yêu cầu
a requirement
một yêu cầu (để đạt được gì đó)
to rescue
cứu; để cứu
to research
nghiên cứu
a reservation
đặt chỗ
to reserve
để đặt chỗ
resident
cư dân
to resist
chống cự; kháng cự
the resistance
sự chống cự
the resolve
quyết tâm
to resort
nghỉ dưỡng; nghỉ mát; nghỉ ngơi; đến khu nghỉ dưỡng
a resource
tài nguyên; nguồn lực
the respect
sự tôn trọng
to respond
đáp lại
a response
một lời đáp; lời đáp
responsibility
trách nhiệm
responsible
có trách nhiệm
the rest
phần còn lại
a restaurant
một nhà hàng; nhà hàng
to restore
khôi phục
to restrict
hạn chế
a restriction
một sự hạn chế
a result
một kết quả; kết quả
to retain
giữ lại
to retire
để nghỉ hưu; nghỉ hưu
retired
đã nghỉ hưu

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác