Level 19 Level 21
Level 20

Clause-linkers


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
odpowiednio
accordingly
dodatkowo
additionally
ponownie
again
prawie
almost
w każdym razie
anyway
w rezultacie
as a result
ponadto
besides
na pewno
certainly
stosunkowo
comparatively
więc
consequently, so
przeciwnie
contrarily
odwrotnie
conversely
gdzie indziej
elsewhere
równie
equally
ostatecznie
eventually
wreszcie
finally
dalej
further
stąd
hence
odtąd
henceforth
jednak
however
oprócz
in addition, but, apart from, except, besides +gen.
wobec
in comparison
w przeciwieństwie
in contrast
w rzeczywistości
in fact
nawiasem mówiąc
incidentally
rzeczywiście
indeed
zamiast
instead
tak samo jak
just as
podobnie
likewise
tymczasem
meanwhile
mianowicie
namely
niemniej jednak
nevertheless
szczególnie
notably
teraz
now
inaczej
otherwise
raczej
rather
podobnie
similarly
jeszcze
still
następnie
subsequently
odtąd
thereafter
dlatego
therefore
tak więc
thus
niewątpliwie
undoubtedly
jednoznacznie
uniquely
natomiast
on the other hand