Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
118 từ/mẫu câu để học
to end
dừng lại; kết thúc; để kết thúc
to do
làm; để làm
a career
một sự nghiệp; sự nghiệp
a word
từ; chữ
because
bởi vì
to say
nói; để nói
just
chỉ
more
hơn; nhiều hơn
to suppose
giả sử; để giả định
perhaps
có lẽ
anyway
dù sao đi nữa
maths
toán học
I can't
tôi không thể
to deny
từ chối
to think
nghĩ; để nghĩ
people
mọi người
to share
chia sẻ; để chia sẻ
when
khi nào; lúc nào
to own
sở hữu; để sở hữu
to help
giúp; để giúp
children
những đứa trẻ
something
cái gì đó; thứ gì đó
to come back
quay lại
life
cuộc sống; cuộc đời
a dad
một người bố
to tell
kể; kể chuyện; nói; để nói
why?
tại sao?
to decide
để quyết định; quyết định
to go
đi; để đi
a school
một ngôi trường; trường học
sort of
kiểu vậy; kiểu kiểu như thế
to get
lấy; để lấy
a grip
cú nắm
after
sau khi
fear
nỗi sợ
to thank
cảm ơn; để cảm ơn
to look
nhìn; xem; để xem; để nhìn
a pool
một hồ bơi
a pen
cái bút
to try
để thử; cố gắng
actually
thực ra; thật ra
to improve
cải thiện; để cái thiện
enough
đủ
money
tiền
good
tốt
to work
làm việc; để làm việc
a company
một công ty; công ty
a difference
một điểm khác biệt; điểm khác biệt
sometimes
đôi khi; nhiều lúc; thỉnh thoảng
a mistake
một lỗi sai
absolutely
tuyệt đối
a problem
một vấn đề; vấn đề
I could
Tôi đã có thể
a drink
đồ uống
how many
bao nhiêu (đếm được)
to avoid
để tránh; tránh
wider
rộng hơn
a world
một thế giới; thế giới
to suggest
để gợi ý; để đề nghị; gợi ý
probably
chắc là
to mean
có nghĩa là; ý là
sense
giác quan; cảm giác
along
dọc theo
other
thứ khác; người khác
stuff
thứ; các thứ
the logic
logic
to need
cần
at school
tại trường
totally
hoàn toàn
hope
hy vọng; niềm hy vọng
to remember
nhớ; để nhớ
fifteen
mười lăm
now
bây giờ
a year
một năm
to introduce
giới thiệu
to seem
dường như; có vẻ như
easy
dễ; dễ dãi
accessible
truy cập được; vào được
a range
một khoảng; tầm
a job
một việc; công việc
to choose
để chọn; chọn
again
lại; lại nữa
never
không bao giờ
to understand
hiểu; để hiểu
basic
căn bản; cơ bản
to associate
liên kết
I don't understand
tôi không hiểu
a supermarket
siêu thị
a manager
người quản lý
anything
bất cứ thứ gì; bất kì cái gì
really?!
thật à?!; thế à?!
to advise
để khuyên bảo; khuyên bảo
to find
tìm; để tìm
to ask
hỏi; để hỏi
quite
khá là
relevant
liên quan
to correct
để sửa; sửa
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
a look
một cái nhìn
to highlight
nhấn mạnh
a solution
một giải pháp
got you
hiểu rồi; tôi hiểu ý bạn rồi
an adult
người lớn; một người lớn
to take
lấy; để lấy
a classroom
một lớp học
to learn
học; để học
different
khác
to want
muốn; để muốn
to participate
tham gia
certainly
chắc chắn rồi (dùng để trả lời); chắc chắn (nhấn mạnh)
a day
một ngày; ngày
to allow
cho phép; để cho phép
to join
nối; tham dự
to encourage
khuyến khích
left
trái
behind ...
phía sau...; đằng sau....
a figure
hình dáng
limited
hạn chế

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác