Level 7 Level 9
Level 8

Ngày 15-16


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
authorize
(v) ủy quyền, cho phép
various
(adj) đa dạng
maintenance
(n) việc bảo dưỡng, bảo trì, duy tu
Guarantee
(v) Sự đảm bảo/đảm bảo
Establish
(v) thành lập, tạo dựng, thiết lập
Fortunate
(adj) may mắn
agreement
Sự thỏa thuận, hợp đồng
sample
(n) mẫu thử
promptly
(adv) một cách nhanh chóng, ngay lập tức
valid
có hiệu lực, hợp lệ
inspect
(v) kiểm tra
remove
(v) loại bỏ
be aware (of)
biết, nhớ, lưu ý
implement
(v) ban hành, thực thi
ceremony
(n) buổi lễ
take advantage of
(v) tận dụng, lợi dụng
efficient
(adj) hiệu quả
acquire
(v) mua lại (công ty), giành được, đạt được
satisfaction
(n) sự thỏa mãn
Headquarters
(n) trụ sở