Level 44 Level 46
Level 45

D6/M4


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
suggest=recommend=offer
(v) đề nghị, gợi ý
highly recommended
được đánh giá cao
reference
(n) sự giới thiệu,người giới thiệu
illustration
(n) sự minh họa,tranh minh họa
review
(n,v) bài đánh giá,đánh giá,xem lại
owner=holder=possessor
(n) chủ sở hữu
newsletter
(n) bản tin
markets oversea
(np) những thị trường nước ngoài
opening
(n) sự khai trương,mở,cơ hội
distribute
(v) phân phối
area=region
(n) khu vực
expand=extend=broaden=widen=enlarge
(v) mở rộng
during=throughout
(pre) trong suốt
congratulatory
(adj) chúc mừng
mean to = intend to
(v) dự định để ...
concerning=regarding=related to=with regard to
(pre) liên quan đến
allow=permit=enable=entitle=authorize
(v) cho phép
suspicious activity
(np) hoạt động đáng nghi ngờ
monitor
(n,v) lớp trưởng,màn hình,giám sát
affect=effect=influent=impact
ảnh hưởng,tác động
impact
(v,n) ảnh hưởng
consider=take into account
(v) xem xét, cân nhắc
increase = rise = raise = grow
(v) tăng
reflect
(v) phản ánh, phản chiếu
balance shown
số dư
outline
(v,n) phác thảo, tổng quan
procedure
(n) thủ tục, chứng từ, quy trình
confidential
(adj) bí mật,kín
confide
(v) tâm sự,kể cho ai đó