Level 12 Level 14
Level 13

D1/M2


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
find=seek=search for=look for
(v) tìm kiếm
problem=matter=issue=area=affair
(n) vấn đề
air conditioner
(n.p) máy điều hòa không khí
sensor switch
(n.p) công tắc cảm biến
need
(v,n) cần, nhu cầu
replace=alter=substitute
(v) thay thế
order
(v,n) đặt hàng, gọi món, đơn hàng
part=accessory
(n) bộ phận, phụ tùng, phụ kiện
arrive
(v) đến
arrival
(n) sự đến
provide=supply=meet=fulfill=accommodate=offer
(v) cung cấp
lend
(v) cho mượn
go over=discuss
(v) thảo luận
discussion
(n) sự thảo luận
cashier (counter)
(n.p) quầy thu ngân
interact with
(v) tương tác với
customer=client=patron=consumer
(n) khách hàng
notice
(v,n) nhận thấy, thông báo
focus on=concentrate on/to
(v) tập trung vào
through
(pre) xuyên qua
via
(pre) qua, thông qua (internet)
line
(n) hàng, dòng,vạch
line up
(v) xếp hàng
ignore
(v) phớt lờ
impression
(n) sự ấn tượng
crucial=vital=important
(adj) quan trọng
Be sure to V1
(v) hãy chắc
cash
(n) tiền mặt
credit card
(n.p) thẻ tín dụng
work in pairs
làm việc theo cặp
practice
(v,n) thực hành, hoạt động
friendly
(adj) thân thiện
efficient=effective=productive
(adj) có hiệu quả, có năng suất