Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
82 ord/fraser att lära sig
bonjour
goddag
une clinique
en klinik
évoquer
framkalla; åkalla
avec
med
le centre
centrum; mitten
en général
i allmänhet
l'unité
enheten
accueillir
välkomna; ta emot
au moins
åtminstone
un tiers
en tredjedel
énorme
enorm
souffrir
att lida
le sujet
ämnet (för diskussion eller studier)
important
viktig
souvent
ofta
ensemble
tillsammans
porter
att bära; att ha på sig
un petit peu
en liten bit
une conséquence
en konsekvens
l'enfant
barnet
premièrement
för det första
la souffrance
lidandet
majeur
större; huvud-
enseigner
att lära ut
les élèves
eleverna
l'étude
studien
en Angleterre
i England
montrer
att visa
l'adulte
den vuxne
la victime
offret
un cas
ett fall
c'est-à-dire
det vill säga
arrêter
att stanna; att sluta; att gripa (i polissammanhang)
les études
utbildningen
ensuite
sedan; därefter
mais
men
surtout
särskilt
l'anxiété
ångest
l'école
skolan
encore
igen; fortfarande
aujourd'hui
idag
une composante
en komponent
trembler
darra
avoir envie de
ha lust att
vomir
att kräkas
vivre
att leva
c'est
det är; det här är; det där är
les gens
folket; personerna
le soldat
soldaten
mourir
att dö
normal
normal
alors
då (som i då gör vi så här)
un protocole
ett protokoll
le traitement
behandlingen
aussi
också
depuis
sedan; för
déjà
redan; än (som i inte än)
les yeux
ögonen
expliquer
att förklara
déplacer
flytta; förflytta
la mémoire
minnet
la blessure
skadan
exactement
exakt
utiliser
att använda
ajouter
lägga till
jeune
ung
à l'école
i skolan
gérer
att hantera
c'est pour ça
det är därför
il faut
det är nödvändigt; man måste
le harcèlement scolaire
skolmobbning
le cyberharcèlement
cybermobbing
une séquelle
en följd
ça prend du temps
det tar tid
à long term
på lång sikt
le chômage
arbetslösheten
l'étape
steget (i en process)
avoir la boule au ventre
känna en klump i magen
épuiser
utmatta; tömma
bouleverser
störa; uppröra
cicatriser
läka
une récidive
ett återfall

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd