Level 6 Level 8
Level 7

501-750 Academic Dutch


250 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
het segment
the segment
de promovendus
the doctoral candidate [not de doctorandus]
betrouwbaar
reliable
de overschakeling
the switch-over
stranden
to fail, be stranded
opvallen
to be conspicuous, strike, attract attention [not attenderen]
de impact
the impact [not de invloed]
reguleren
to regulate
instrueren
to instruct
de betekenis
the significance, meaning
de registratie
the registration
minuscuul
tiny, minuscule [not minimaal, miniem]
het corpus
the corpus
de correctie
the correction
de stelling
the thesis, theorem, scaffold [not de these, de claim, het proefschrift]
leiden
to lead
het quotum
the quota
de rapportage
the reporting
compliceren
to complicate
moduleren
to modulate
optimaliseren
to optimize
begrenzen
to limit, border [not beperken, limiteren]
prematuur
premature
progressief
onward, progressive
benaderen
to approach, to come near, to near
ijken
to calibrate
typeren
to characterize, typify
het mechanisme
the mechanism
het vak
the subject, course
stabiel
stable
opsplitsen
to split up (into), break up (into)
de ontwikkeling
the development
automatisch
automatic
de variabiliteit
the variability
de zuiverheid
the purity, cleanness, accuracy
het interval
the interval
het draagvlak
the bearing surface
select
select [not selectief]
het risico
the risk
begeleiden
to guide, counsel, support; to accompany, supervise
opmerken
to mention, remark, observe, notice
afsluiten
to close (off, up); to lock (up); to cut off; to conclude (agreement)
aanmerken
to comment, criticize, remark
de onnauwkeurigheid
the inaccuracy
modulair
modular
krimpen
to shrink
vermijden
to avoid [not mijden]
het perspectief
the perspective
het domein
the domain
de/het stof
1. de: the matter, material, fabric, cloth 2. het: the dust
de manipulatie
the manipulation
de dosis
the dose
het archief
the archive, the archives, archives
ongeldig
invalid
verstoren
to disturb
de empirie
the empiricism
situationeel
situational
de vuistregel
the rule of thumb
nummeren
to number [not bedragen]
associatief
associative
construeren
to construct
afhankelijk
dependent
lineair
linear
beduidend
considerable, significant [not aanzienlijk]
redigeren
to edit
de vermindering
the reduction, decrease, reducing, diminishing [not de verlaging, de daling, de afname]
de daling
the decrease, descent, fall(ing) [not de verlaging, de vermindering, de afname]
de structuur
the structure [not de constructie, de samenstelling]
muteren
to mutate
de ontdekker
the discoverer
lumineus
brilliant, bright
achterhaald
outdated
statistisch
statistical
de behandeling
the treatment, handling
verlopen
to go (off); to go by, pass; to expire
de bronvermelding
the reference, source (of information)
overwegen
to consider, think over
het tijdschrift
the journal, magazine, periodical, weekly, review [not periodic]
het additief
the additive [not de toevoeging]
de methode
the method [not de aanpak]
interviewen
to interview [not bevragen]
formeel
formal
vervangbaar
replaceable
het complex
the complex
de figuratie
the figuration
scoren
to score
nalezen
to reread
de sortering
the selection, sorting [not de selectie, de rangschikking, de orde, de ordening, de rangorde]
de concentratie
the concentration
de terugkoppeling
the feedback
beproefd
tried and tested, certified
resteren
to be left, remain
de stimulus
the stimulus
de deadline
the deadline
de theoreticus
the theoretician
erkennen
to recognize, admit
empirisch
empirical
dominant
dominant [not bovenliggend]
de interesse
the interest [not de belangstelling, het aandachtspunt]
miniem
slight, tiny, minimum [not minimaal, minuscuul]
de overlap
the overlap
de functionaliteit
the functionality
de onjuistheid
the error, falseness
de fase
the phase, stage; period [not het stadium, de periode]
exponentieel
exponential
de nabeschouwing
the review, recap, commentary
verhogen
to increase, raise [not toenemen, oplopen, vergroten, vermeerderen, groeien]
de controlegroep
the control group
suggereren
to suggest
de promotor
the doctoral thesis supervisor
uitlichten
to single out, lift out
de bevinding
the finding
frequent
frequent
de sector
the sector
vermijdbaar
avoidable
reproductief
reproductive
blokkeren
to block
de declaratie
the expense account
opslaan
to save
het proces
the process
rationeel
rational
stimulerend
stimulating
verdelen
to divide
de annotatie
the annotation
de normaliteit
the normality [not de normalisatie, de normering]
de denkfout
the logical error
poneren
to advance (a thesis), posit [not promoveren]
onomkeerbaar
irreversible [not onomstreden, onomstotelijk]
onalledaags
unusual
de divergentie
the divergence
terecht
rightly, found(again), correct, appropriate
beredeneren
to reason (out)
schadelijk
noxious, harmful, hurtful, nocuous, nocent, noisome, injurious, detrimental, prejudicial, pernicious, deleterious, mischievous, pestiferous, pestilential, inimical, malign, maleficent
tekortschieten
to fail, fall short (of)
de zekerheid
the certainty
gedetailleerd
detailed, elaborate
de schaal
the scale
beproeven
to (put to the) test, try [not toetsen, (uit)testen, verifiëren]
intrigerend
intriguing
de regelmatigheid
the regularity [not de regelmaat, de regulatie]
cognitief
cognitive
maximaal
maximum
het materiaal
the material
toonaangevend
leading, representative
de omvang
the scope, size, girth
filteren
to filter
experimenteren
to experiment
feilbaar
fallible
memoreren
to mention, recall, memorize
intensiveren
to intensify
onderzoeken
to study, investigate
beperkt
restricted, confined [not bepaald, eindig, definitief]
de vertakking
the branch, branching
objectiveren
to objectify
probleemloos
unproblematic [not omproblematisch]
het katern
the quire, gathering
de notatie
the notation
de associatie
the association
inleiden
to introduce, preface, prelude
de curve
the curve
afwegen
to consider, weigh out
verschillen
to differ (from), vary
het symbool
the symbol
de exercitie
the exercise
de alinea
the paragraph
discontinu
discontinuous
wereldwijd
worldwide
de configuratie
the configuration
homogeen
homogeneous
misgaan
to go wrong
meewerken
to cooperate
onbedoeld
unintended
de regelmaat
the regularity, commonness [not de regelmatigheid, de regulatie]
exploratief
exploratory
de beschrijving
the description, depiction; delineation
de afbraak
the degradation, demolition
de opheldering
the clarification, explanation
het gemiddelde
the average
toenemen
to increase, to grow [not verhogen, oplopen, vergroten, vermeerderen, groeien]
suggestief
suggestive
de dissertatie
the dissertation
vermoeden
to suspect, surmise, suppose
routinematig
routine
competent
competent
aantonen
to demonstrate, prove, indicate, evince, show [not bewijzen, betogen, demonstreren, uitwijzen]
momenteel
currently, at the moment
de verzameling
the collection, gathering
de ambitie
the ambition
genuanceerd
differentiated, subtle, nuanced
de consensus
the consensus
de respondent
the respondent
afstammen
to descend, stem from
vervormen
to distort, deform
de duidelijkheid
the clarity
organiseren
to organize
aanleren
to learn, teach
standaard
standard [not regulier, regelmatig, de st....]
aaneengesloten
uninterrupted, consecutive
de misser
the failure, misthrow
de bibliografie
the bibliography
de grens
the boundary, limit [not de limiet, de beperking]
controversieel
controversial
de detectie
the detection
de inschatting
the assessment, estimation [not de beoordeling, de schatting]
publicitair
publicity, advertising
bedreigen
to threaten
de illustratie
the illustration
opleveren
to produce, to yield, to deliver
afbreekbaar
decomposable
de procedure
the procedure
verwijderen
to remove, clear out, take out, take off, abate, eliminate, estrange, purge
desastreus
disastrous
beschikken
to have at one's disposal, direct, have influence over, decide [not b...baar]
het semester
the semester
de representant
the representative
de specificatie
the specification
centreren
to centre
het veld
the field
het raakpunt
the link, tangent point
de betrekking
the relation, connection
onderliggend
underlying [not achterliggend]
circulair
circular
de doorbraak
the breakthrough
de accumulatie
the accumulation
kwalificeren
to qualify
incorrect
incorrect
de verificatie
the verification
ontberen
to lack, do without, get along [not ontbreken]
de collectie
the collection
de dosering
the dosage
stapsgewijs
step-by-step
de transformatie
the transformation
vergen
to require, demand [not benodigen]
abominabel
appalling
vaststellen
to establish, determine, fix [not bepalen, determinieren, beoordelen, vastleggen]
de aanpak
the method, approach [not de methode]
teruglopen
to decrease, walk back [not verlagen, afnemen, verminderen, dalen]
het protocol
the protocol
afwijkend
deviant
repeteren
to repeat, rehearse [not herhalen]
reproduceerbaar
reproducible
overwegend
predominantly, mainly
het minpunt
the disadvantage, minus [not het minimum]
alternatief
alternative
uitproberen
to try-out
herstellen
to recover
de verwijdering
the removal
extrapoleren
to extrapolate
epidemisch
epidemic
constateren
to establish, ascertain