Level 9 Level 11
Level 10

In Disguise


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
haki masu
to wear (below waist); to vomit
ki masu
to wear (above waist)
kaburi masu
to wear (on head)
nekutai
tie
megane
glasses
kami
hair; paper
kinpatsu
blond
chapatsu
brown-haired
akage
ginger
shiraga
white hair
kaku
to write
monogatari
story
tokidoki
sometimes
mainichi
every day
kanojo wa tokidoki akai wanpi-su wo ki masu
she sometimes wears a red dress
kanojo wa kinpatsu desu
she's blonde
kanojo no me wa chairo de, shiraga ga ari masu
she has brown eyes and white hair
watashi wa ja-narisuto desu
I'm a journalist
watashi wa mainichi monogatari wo kaki masu
I write stories every day