Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 115
comme d'habitude
jak zwykle
le point
punkt; kropka
l'heure
godzina
rester
zostawać
le rapport
raport; stosunek (do czegoś)
choisir
wybierać
valider
zatwierdzać
la partie
część
le menu
menu
recommencer
zaczynać od nowa
regarder
patrzeć; oglądać
la différence
różnica
afin
aby
selon
według; zgodnie z
le groupe
grupa
ici
tutaj
donc
więc; dlatego
c'est parfait !
to jest doskonałe!
l'accord
zgoda; porozumienie
finalement
ostatecznie; w końcu
aussi
też
repartir
wracać
après
po (czas)
premier
pierwszy
l'activité
zajęcie; aktywność
une synthèse
synteza
sous
pod
être d'accord
zgadzać się
la marche
stopień (schodów)
voilà
oto
attaquer
atakować
avant
przed (czas)
lequel
który
créer
tworzyć
le jeu
gra
l'or
złoto
même
taki sam; równy
réaliser
realizować
déjà ?
już?
un chapitre
rozdział
mettre
zakładać
avec
z
expérimenter
doświadczać
un soin
opieka
intéressé
zainteresowany
la facilité
łatwość
justement
dokładnie; właśnie
moins
mniej; minus
compliquer
komplikować
d'abord
najpierw
simple
prosty; zwykły
la fin
koniec
une année
rok
comprendre
rozumieć
pourquoi ?
dlaczego?
le but
gol; bramka
l'arrivée
przyjazd
un métier
zawód
le travail
praca; robota
une manière
sposób
les autres
inni; reszta
aider
pomagać
le commerce
biznes
viser
celować
spécifique
specyficzny
par exemple
na przykład
l'aide
pomoc
avoir
mieć
logique
logiczny
la façon
sposób
évoluer
ewoluować
travailler
pracować
un thème
temat
une fois
raz; kiedyś
expliquer
wyjaśniać; tłumaczyć
une erreur
błąd
corriger
poprawiać
passer
przechodzić
un site
strona
le type
facet; typ
la mémoire
pamięć
une audition
przesłuchanie
l'espèce
gatunek; rodzaj
un cours
lekcja; kurs
mener
prowadzić; kierować
ensuite
później
la chance
szansa; szczęście
propre
czysty
une thèse
teza; praca dyplomowa
l'exercice
ćwiczenie
la chose
rzecz
sans
bez (czegoś)
le compte
konto
un permis
pozwolenie
c'est comme ça
tak to już jest
dernier
ostatni; ostateczny; zeszły
toujours
zawsze; nadal
l'autonomie
autonomia
penser
myśleć
laisser
pozwalać; zostawiać
un cap
przylądek; kurs
trop
zbyt; za dużo; zbyt wielu
grand
wysoki; duży
lourd
ciężki
un peu plus
trochę więcej
accompagner
towarzyszyć
maintenant
teraz
petit
mały; niski
guider
przewodzić
le niveau
poziom
pas très
niezbyt
le passé
przeszłość
c'est vrai
to prawda
beaucoup de
wiele
le système
system

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym