Level 7 Level 9
Level 8

Cụm Từ: Đồ Dự Trữ


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
시장에 갑시다
cùng đi chợ thôi
나는 새 차를 원해요
tôi muốn có một chiếc xe mới
나는 당신을 위해 뭔가를 좀 사고 싶어요
tôi muốn mua một cái gì đó cho bạn
큰 약국이 있어요
có một nhà thuốc lớn
사람들이 많이 있어요
có rất nhiều người
현금 입출금기가 있어요?
có ATM không?
은행이 없어요
không có ngân hàng
작은 서점들이 많이 있어요
có rất nhiều hiệu sách nhỏ