Level 1 Level 3
Level 2

Cụm Từ: Làm Họ Cười


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
그는 훌륭해요
anh ấy thật tuyệt vời
그녀는 아름다워요
cô ấy thật đẹp
그것은 좋아요
cái này tốt
정말 훌륭해요!
nó thật sự tuyệt vời!
어떻게 생각해요?
bạn nghĩ sao?
내가 생각하기에 그것은 너무 길어요
tôi nghĩ cái đó quá dài
내가 생각하기에 그것은 너무 작아요
tôi nghĩ cái đó quá nhỏ
나도 그렇게 생각해요
tôi cũng nghĩ vậy
나는 그렇게 생각하지 않아요
tôi không nghĩ vậy