Level 7 Level 9
Level 8

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chu1 le hen3 duo1 han4
ra nhiều mồ hôi
tai4 yang2 chu1 lai2 la
mặt trời mọc rồi
fan3 ying1
phản ứng
bu4 li3 ni3 le
không quan tâm bạn nữa
ni3 de yan3jing1 bi1 qi3 lai2
mắt nhắm
hou4 lai2
về sau , sau này
xiao4 chang3
hiệu trưởng
shang1 nao3 jin1
hao tổn tâm trí
mu4qian2
hiện nay
ping2 jun1
trung bình, bình quân
gan3 shi2 mao2
chạy theo mốt , theo thời trang
du4jue2
ngăn chăn
te4 ci3
nhân đây
duo1 shi2
làm việc k cần thiết , thừa
shan1 ding3
đỉnh núi
gou4 cheng2
tạo thành
kua1 kou3
nói khoác
nie1 zao4
bịa đặt
xiong2 wei3
hùng vĩ
tong2 yi1 tian1
cùng 1 ngày