Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 126
jamais
nigdy
l'orthographe
pisownia
totalement
całkowicie
sûrement
na pewno; z pewnością
tous
wszystko
la faute
faul; błąd
sauf
oprócz; z wyjątkiem
venir
przychodzić
prendre
brać
la pilule
pigułka; tabletka
affronter
stawiać czoła
sombre
ciemny; ponury
écrire
pisać
c'est comme ça
tak to już jest
qu'est-ce que ça veut dire ?
co to znaczy?
troisième
trzeci; 3.
le présent
teraźniejszość
la marche
stopień (schodów)
mettre
zakładać
une douzaine
tuzin
inviter
zapraszać
oublier
zapominać
pour moi
dla mnie
le mal
ból; zło
il faut
trzeba
le temps
czas; pogoda
une expression
wyrażenie
militaire
wojskowy
tout le monde
każdy; wszyscy
voir
widzieć; rozumieć
rester
zostawać
la personne
osoba
préciser
precyzować
quelquefois
czasami
rare
rzadki; niezwykły; sporadyczny
une exception
wyjątek
toujours
zawsze; nadal
seul
sam; samotny
le mot
słowo
même
taki sam; równy
la façon
sposób
un truc
coś; jak mu tam
le truc
rzecz
trop
zbyt; za dużo; zbyt wielu
laisser
pozwalać; zostawiać
la règle
zasada; reguła
risquer
ryzykować
énerver
denerwować; drażnić
quelqu'un
ktoś
normal
normalny
tirer
ciągnąć; strzelać
la partie
część
une séparation
separacja
garder
trzymać; zachowywać
attacher
przypinać; zapinać
parmi
wśród; pomiędzy
malgré
pomimo
la vie
życie
tuer
zabijać
alors que
podczas gdy; chociaż
une fois
raz; kiedyś
la vache
krowa
plutôt
raczej; dość
simple
prosty; zwykły
sympa
miły; uroczy
moyen; moyenne
średni; średnia; przeciętny; przeciętna
un rappel
przypomnienie
aussi
też
exactement
dokładnie; właśnie
cent
sto; 100
multiplier
mnożyć
le suivi
kontynuacja; śledzenie
un autre
kolejny; inny
convaincre
przekonywać
prononcer
wymawiać
la phrase
zdanie; fraza
donner
dawać
l'euro
euro (€)
maintenant
teraz
vieillir
starzeć się
remarquer
zauważać
la dame
dama; pani
nombreux
liczny
une bande
pasek; banda (przyjaciół)
contre
przeciwko
le mille
cel; tysiąc
amusant
zabawny
le concept
koncepcja; pojęcie
le groupe
grupa
enfin !
w końcu!
une catégorie
kategoria
ma mère
moja matka
appeler
wołać; dzwonić
en fait
właściwie; w zasadzie
un coup
uderzenie
relativement
stosunkowo
la reine
królowa
succéder
następować
une correction
poprawka
le jour
dzień
le passé
przeszłość
accorder
udzielać
le sujet
temat; przedmiot szkolny
imposer
nakładać
normalement
zazwyczaj
l'aide
pomoc
pourtant
niemniej jednak; mimo to
expliquer
wyjaśniać; tłumaczyć
omettre
pomijać
un nombre
liczba
dire
powiedzieć; mówić
l'exercice
ćwiczenie
commettre
popełniać
la pièce
pokój; moneta; sztuka (teatralna)
toucher
dotykać
logique
logiczny
notre
nasz; nasza
beau; belle
piękny; piękna
la langue
język
apprendre
uczyć się
bête
głupi; niemądry
un peu plus
trochę więcej
un genre de ...
rodzaj
un commentaire
komentarz
insulter
obrażać
bon
dobry; dobra

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym